دانلود کتاب

آموزه ی امنیت ابدی

نویسنده: چارلز استنلی

آقای استنلی در 102 صفحه از تجربه ­های شخصی خود که مبتنی بر کتاب مقدس است، مفهوم و تجربه امنیت ابدی را تشریح می­ کند. وی تجربه امنیت ابدی را فراتر از مباحث الهیاتی می ­داند و در طول کتاب خواننده را مخاطب قرار می­ دهد و با لحنی دلنشین سوالات مخالفان این آموزه را پاسخ می­ دهد.

Adopt Me

I'm Fluffy

Add your content or connect to a database.

Medium

Adopt Me

I'm Ginger

Add your content or connect to a database.

Medium