top of page

 

«درباره ی بدی ها و شرارت هایی که به نام خدا انجام می شود چه می توان گفت؟»

 

پرسش: «چرا كتاب مقدس می گوید: «تو كسی را هلاک نخواهی كرد.» اما بیشترین تعداد مردمی كه مرده اند

به خاطر نام خدا بوده است، و نام خدا بیش از هر دلیل دیگری باعث كشته شدن مردم شده است؟»

 

   پاسخ ما:

   مردم در نام خدا و عیسی دست به هر عملی می زنند كه خدا در این خصوص فرمانی نداده، خواستار آن نبوده و اراده ی او نبوده است. مردم هر كاری را كه مایلند انجام می دهند و بعد به دنبال راه هایی می گردند تا آن کارها را به گونه ای توجیه كنند.

   خدا خوب می داند كه به هر كسی گفته است چه كاری را انجام دهد و چه كاری را انجام ندهد، و در آخر خداوند آشكار خواهد ساخت كه چه اعمالی مطابق با اراده ی او انجام شده اند و چه اعمالی مطابق با اراده ی خود شخص و امیال او، هوس ها، طمع ها و كینه توزی های شخصی او به انجام رسیده اند. بدی اعمال مردم توجیه و دستاویزی برای رد كردن خدا نمی تواند باشد.

   خدا این عذر را نخواهد پذیرفت. خدا نیكو، كامل، عادل، پر از رحمت، بامحبت و با انصاف است. اگر كسی برخلاف اراده ی خدا، اما در نام او كاری انجام دهد ما نمی توانیم خدا را در این بین مقصر بدانیم. در نهایت هر شخص باید به خدا پاسخ گو باشد و دیگر جایی برای عذر و بهانه و توجیه نخواهد بود.

   از دو حالت خارج نیست، یا ما خدا را جستجو كرده و اجازه داده ایم خدا ما را دگرگون سازد و یا اجازه نداده ایم. خدا هر شخصی را منصفانه داوری خواهد نمود، و او نیت ها و انگیزه های قلبی هر شخص را داوری خواهد كرد. از كتاب مقدس بخوانیم که می گوید:

«تمام کارهای انسان در نظر خودش درست است، امّا انگیزه‌ها را خداوند می‌بیند.»

(امثال ۲۱ : ۲)

 

«خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد آزمایش قرار می‌دهد. او با تمام وجود از بدکاران بیزار است.»

(مزمور ۱۱ : ۵)

 

«پس قبل از روز داوری دربارة دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که

در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیّات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد.»

(اول قرنتیان ۴ : ۵)

 

«او جهان را با عدالت و امّتها را با انصاف داوری می‌نماید.»

(مزمور ۹ : ۸)

 

«زیرا او برای فرمانروایی جهان می‌آید و جهان را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد.»

(مزمور ۹۸ : ۹)

 

«او فقیران را با انصاف داوری می‌کند و به داد درماندگان خواهد رسید. به دستور او مردم مجازات و خطاکاران کشته می‌شوند.»

(اشعیا ۱۱ : ۴)

 

 «عیسی به آنان فرمود: «شما کسانی هستید که نیکویی‌های خود را به رُخ مردم می‌کشید، امّا خدا

از درونتان آگاه است چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، نزد خدا پلید است.»

(لوقا ۱۶ : ۱۵)

 

«زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دو دَم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان

نفوذ می‌کند و نیّات و اغراض دل انسان را آشکار می‌سازد.»

(عبرانیان ۴ : ۱۲)

 

«با این کارها، همة کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیّت‌های انسان را می‌آزمایم، و به هریک از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد.»

(مكاشفه ۲ : ۲۳)

 

«آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود.
و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز می‌شد. در این وقت کتاب دیگری

که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود یعنی مطابق کارهای خود

داوری شدند. دریا، مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود

نگاه داشته بودند، پس دادند. آنها از روی کارهایشان داوری شدند.»

(مكاشفه ۲۰ : ۱۱ – ۱۳)

 

«جهت دانستن اینكه چگونه باید رابطه خود را با خدا شروع كنید، لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نمایید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page