شنیداری های کوتاه 

مجموعه ی زندگی پر بركت

مجموعه ی سلوک نزدیک تر با خدا 

 • ۱... چشم بینا و
 • -
 • ۱۴
00:00 / 00:00

مجموعه ی  پيروزی

مجموعه ی  من هستم

 • ملاقات با مسیح
 • -
 • ۱
00:00 / 00:00
 • آغاز زندگی
 • -
 • ۲
00:00 / 00:00
 • خوراک روحانی
 • -
 • ۳
00:00 / 00:00
 • زبان باز کردن
 • -
 • ۴
00:00 / 00:00
 • ۱ راه رفتن
 • -
 • ۵
00:00 / 00:00
 • راه رفتن ۲
 • -
 • ۶
00:00 / 00:00
 • زندگی در روح
 • -
 • ۷
00:00 / 00:00
 • تجربه ها و وسوسه ها
 • -
 • ۸
00:00 / 00:00
 • ۱ معجزات و شفاها
 • -
 • ۹
00:00 / 00:00
 • معجزات و شفاها ۲
 • -
 • ۱۰
00:00 / 00:00
 • شاگرد مسیح
 • -
 • ۱
00:00 / 00:00
 • جمع ایمانداران
 • -
 • ۳
00:00 / 00:00
 • عمل دعا
 • -
 • ۵
00:00 / 00:00
 • شادی در سراییدن سرود
 • -
 • ۷
00:00 / 00:00
 • عیسا مسیح
 • -
 • ۹
00:00 / 00:00
 • تشخیص نیک و بد
 • -
 • ۱۰
00:00 / 00:00

مجموعه ی موعظه بالای كوه

 • پیشگفتار
 • -
00:00 / 00:00
 • ۱ خوش به حال ها
 • -
 • ۱
00:00 / 00:00
 • خوش با حال ها ۲
 • -
 • ۲
00:00 / 00:00
 • نمک جهان
 • -
 • ۳
00:00 / 00:00
 • نور جهان
 • -
 • ۴
00:00 / 00:00
 • عیسا و شریعت
 • -
 • ۵
00:00 / 00:00
 • خشم و قتل
 • -
 • ۶
00:00 / 00:00
 • ازدواج و طلاق
 • -
 • ۷
00:00 / 00:00
 • حقیقت گویی و رفتار متقابل
 • -
 • ۸
00:00 / 00:00
 • برکت برای لعنت کنندگان
 • -
 • ۹
00:00 / 00:00
 • کمک به نیازمندان
 • -
 • ۱۰
00:00 / 00:00
 • پرستش و دعا
 • -
 • ۱۱
00:00 / 00:00
 • بخشیدن دیگران و روزه
 • -
 • ۱۲
00:00 / 00:00
 • گنج آسمانی
 • -
 • ۱۳
00:00 / 00:00
 • ۲... چشم بینا و
 • -
 • ۱۵
00:00 / 00:00
 • اندیشه و نگرانی
 • -
 • ۱۶
00:00 / 00:00
 • داوری مکنید
 • -
 • ۱۷
00:00 / 00:00
 • داوری مکنید
 • -
 • ۱۷
00:00 / 00:00
 • اسرار در دعا
 • -
 • ۱۸
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر دنیا
 • -
 • ۱
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر ناراحتی
 • -
 • ۲
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر نگرانی
 • -
 • ۳
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر اندوه و غم
 • -
 • ۴
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر افسردگی
 • -
 • ۵
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر ناامیدی
 • -
 • ۶
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر نارضایتی
 • -
 • ۷
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر ترس
 • -
 • ۸
00:00 / 00:00
 • پیروزی بر تنهایی
 • -
 • ۹
00:00 / 00:00
 • من نان حیات هستم
 • -
 • ۱
00:00 / 00:00
 • من در هستم
 • -
 • ۲
00:00 / 00:00
 • من نور جهان هستم
 • -
 • ۳
00:00 / 00:00
 • من قیامت و حیات هستم
 • -
 • ۴
00:00 / 00:00
 • من شبان نیکو هستم
 • -
 • ۵
00:00 / 00:00
 • -
 • ۶
00:00 / 00:00
 • من راه هستم
 • -
 • ۷
00:00 / 00:00
 
 
 
 
 
 • برکت ها و مسولیت ها
 • -
 • ۲
00:00 / 00:00
 • اصول دعا
 • -
 • ۴
00:00 / 00:00
 • مطالعه ی کتاب مقدس
 • -
 • ۶
00:00 / 00:00
 • پیشرفت در شناخت
 • -
 • ۸
00:00 / 00:00

آدرس و شماره تلفن:

:نوید رهایی در شبکه های اجتماعی

 • Facebook
 • Instagram
 • telegram
 • YouTube

:دوستی با خدا در شبکه های اجتماعی

 • website
 • telegram
 • Facebook
 • Instagram

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کلیسای نوید رهایی میباشد