top of page

شنیداری های کوتاه 

مجموعه ی زندگی پر بركت

مجموعه ی سلوک نزدیک تر با خدا 

۱... چشم بینا و ۱۴
00:00

مجموعه ی  پيروزی

مجموعه ی  من هستم

ملاقات با مسیح۱
00:00
آغاز زندگی۲
00:00
خوراک روحانی۳
00:00
زبان باز کردن۴
00:00
۱ راه رفتن ۵
00:00
راه رفتن ۲۶
00:00
زندگی در روح۷
00:00
تجربه ها و وسوسه ها ۸
00:00
۱ معجزات و شفاها ۹
00:00