«چگونه ممكن است خدایی اينچنين با محبت انسانی را به جهنم بفرستد؟»