top of page

 

«آيا عيسي هرگز گفت كه او خداست؟»

 

آیا عیسی خداست؟ دربارهاین ادعای جالب تحقیق كنید . . .

 

نوی....به نظر میآید كه اولین پیروان عیسی كاملاً به این موضوع اعتقاد داشتند كه عیسی، خدای كامل است كه به شكل انسان ظاهر شد. پولس فرمود: «عیسی صورت خدای نادیده است … در او كاملیت خدا ساكن شد.» یوحنا گفت: «عیسی جهان را آفرید.» پطرس گفت: «هر كس كه به او ایمان آورد بخشش گناهان را از طریق نام او دریافت خواهد كرد.»اما عیسی دربارهخودش چه گفت؟ آیا او هرگز خود را به عنوان خدا معرفی نمود؟ مطابق با آنچه در كتاب مقدس میخوانیم قطعاً همینطور است. در ذیل برخی از اظهارات عیسی را در طول مدتی كه بر روی زمین میزیست، میخوانیم.آیا عیسی خدا است؟ عیسی چگونه به این موضوع اشاره نمود كه او خود خداوند است:«یهودیان بدو گفتند: “هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیدهای؟” عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین به شما میگویم كه پیش از آنكه ابراهیم پیدا شود من هستم.” آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار كنند. اما عیسی خود را مخفی ساخت و از میان گذشته، از هیكل بیرون شد و همچنین برفت.» (یوحنا ۸ : ۵۷ – ۵۹)«”من و پدر یك هستیم.” آنگاه یهودیان باز سنگها برداشتند تا او را سنگسار كنند. عیسی بدیشان جواب داد: “از جانب پدر خود بسیار كارهای نیك به شما نمودم. به سبب كدامیك از آنها مرا سنگسار میكنید؟” یهودیان در جواب گفتند: “به سبب عمل نیك تو را سنگسار نمیكنیم، بلكه به سبب كفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا میخوانی.”» (یوحنا ۱۰ : ۳۰ – ۳۳) «آنگاه عیسی ندا كرده، گفت: “آنكه به من ایمان آورد، نه به من بلكه به آنكه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. و كسی كه مرا دید فرستندهمرا دیده است. من نوری در جهان آمدم تا هر كه به من ایمان آورد در ظلمت نماند.”» (یوحنا ۱۲ : ۴۴ – ۴۶)«و چون پایهای ایشان را شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و بدیشان گفت: “آیا فهمیدید آنچه به شما كردم؟ شما مرا استاد و آقا میخوانید و خوب میگویید زیرا كه چنین هستم. پس اگر من كه آقا و معلم هستم، پایهای شما را شستم، بر شما نیز واجب است كه پایهای یكدیگر را بشویید.”» (یوحنا ۱۳ : ۱۲ – ۱۴)«عیسی بدو گفت: “من راه و راستی و حیات هستم. هیچكس نزد پدر جز به وسیلهمن نمیآید. اگر مرا میشناختید، پدر مرا نیز میشناختید و بعد از این او را میشناسید و او را دیدهاید.” فیلیپس به وی گفت: “ای آقا پدر را به ما نشان ده كه ما را كافی است.” عیسی بدو گفت: “ای فیلیپس در این مدت با شما بودهام، آیا مرا نشناختهای؟ كسی كه مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان ده؟”» (یوحنا ۱۴ : ۶ – ۹)آیا عیسی خدا است؟ آنطور كه او خود را توصیف نمود:«عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین به شما میگویم كه موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلكه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما میدهد. زیرا كه نان خدا آن است كه از آسمان نازل شده، به جهان حیات میبخشد.” آنگاه بدو گفتند: “ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده.” عیسی بدیشان گفت: “من نان حیات هستم. كسی كه نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هر كه به من ایمان آرد، هرگز تشنه نگردد.”» (یوحنا ۶ : ۳۲ – ۳۶)«پس عیسی باز بدیشان خطاب كرده، گفت: “من نور عالم هستم. كسی كه مرا متابعت كند، در ظلمت سالك نشود بلكه نور حیات را یابد.” آنگاه فریسیان بدو گفتند: “تو بر خود شهادت میدهی، پس شهادت تو راست نیست.” عیسی در جواب ایشان گفت: “هر چند من بر خود شهادت میدهم، شهادت من راست است زیرا كه میدانم از كجا آمدهام و به كجا خواهم رفت، لیكن شما نمیدانید از كجا آمدهام و به كجا میروم.”» (یوحنا ۸ : ۱۲ – ۱۴)«آنگاه عیسی بدیشان باز گفت: “آمین آمین به شما میگویم كه من در گوسفندان هستم. جمیع كسانی كه پیش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، لیكن گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند. من در هستم! هر كه از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. دزد نمیآید مگر آنكه بدزدد و بكشد و هلاك كند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل كنند. من شبان نیكو هستم. شبان نیكو جان خود را در راه گوسفندان مینهد.”» (یوحنا ۱۰ : ۷ – ۱۱)«پس مرتا به عیسی گفت: “ای آقا اگر در اینجا میبودی، برادر من نمیمرد. و لیكن الآن نیز میدانم كه هر چه از خدا طلب كنی، خدا آن را به تو خواهد داد.” عیسی بدو گفت: “برادر تو خواهد برخاست.” مرتا به وی گفت: “میدانم كه در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست.” عیسی بدو گفت: “من قیامت و حیات هستم. هر كه به من ایمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد. و هر كه زنده بود و به من ایمان آورد، تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور میكنی؟” او گفت: “بلی ای آقا، من ایمان دارم كه تویی مسیح پسر خدا كه در جهان آینده است.”» (یوحنا ۱۱ : ۲۱ – ۲۷)آیا عیسی خداست؟ آنچه كه او دربارهدلیل فرستاده شدنش به این دنیا فرمود:«عیسی ایشان را پیش طلبیده، گفت: “آگاه هستید كه حكام امتها بر ایشان سروری میكنند و روسا بر ایشان مسلطند. لیكن در میان شما چنین نخواهد بود، بلكه هر كه در میان شما میخواهد بزرگ گردد، خادم شما باشد. و هر كه میخواهد در میان شما مقدم بود، غلام شما باشد. چنانكه پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.”» (متی ۲۰ : ۲۵ – ۲۸)«زیرا كه شاگردان خود را اعلام فرموده، میگفت: “پسر انسان به دست مردم تسلیم میشود و او را خواهند كشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاست.” اما این سخن را درك نكردند و ترسیدند كه از او بپرسند.» (مرقس ۹ : ۳۱ – ۳۲)«زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود كه پسر یگانهخود را داد تا هر كه بر او ایمان آورد، هلاك نگردد بلكه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری كند، بلكه تا به وسیلهاو جهان نجات یابد. آنكه به او ایمان آرد، بر او حكم نشود؛ اما هر كه ایمان نیاورد الآن بر او حكم شده است، به جهت آنكه به اسم پسر یگانهخدا ایمان نیاورده.» (یوحنا ۳ : ۱۶ – ۱۸)«هر آنچه پدر به من عطا كند، به جانب من آید و هر كه به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود. زیرا از آسمان نزول كردم نه تا به ارادهخود عمل كنم، بلكه به ارادهفرستندهخود. و ارادهپدری كه مرا فرستاد این است كه از آنچه به من عطا كرد، چیزی تلف نكنم بلكه در روز بازپسین آن را برخیزانم. و ارادهفرستندهمن این است كه هر كه پسر را دید و بدو ایمان آورد، حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.» (یوحنا ۶ : ۳۷ – ۴۰)آیا هنوز هم كنجكاو هستید تا بدانید كه آیا عیسی واقعاً خدا است؟ برای اینكه سخنان عیسی را بیشتر بخوانید و این موضوع را درك كنید كه او چرا به این دنیا آمد، میتوانید در همین سایت انجیل «یوحنا» را از كتاب مقدس مطالعه كنید.

 

 

چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟

 

bottom of page