top of page
#naviderahaie I شهادت ایمانی قبل از تعمید: فرشید
#naviderahaie I شهادت ایمانی - چگونگی مراقبت و محافظت ما از یکدیگر در اتحاد دعا
#naviderahaie I شهادت ایمانی - تجربه ی زیبا اطاعت از اراده ی خداوند در تقدیس ازدواج
#naviderahaie I شهادت ایمانی - چگونگی تبدیل لعنت ها زندگی به برکت در قدرت نام عیسی مسیح
مستند کوتاه: بالاتر از امید (Supernatural hope)
#naviderahaie I شهادت ایمانی قبل از تعمید: حامد
شهادت ایمانی: I will give you rest - من به شما آرامی خواهم داد
#naviderahaie I شهادت ایمانی قبل از تعمید: مهدی
#naviderahaie I شهادت ایمانی قبل از تعمید: مریم
#naviderahaie I شهادت ایمانی - هیچ چیز نزد خدا غیر ممکن نیست
#naviderahaie I پیام کوتاه - شهادت ایمانی در مورد دادن ده یک به کلیسا
#naviderahaie I شهادت ایمانی - اطاعت کامل از خواست و اراده خدا
#naviderahaie I شهادت ایمانی - تاثیر محبت های کوچک
bottom of page