top of page

سری برنامه های ایمان یا تجربه

سری برنامه های ایمان یا تجربه

سری برنامه های ایمان یا تجربه
ایمان یا تجربه  قسمت 1 - توصیف درست از انسان
22:54
Play Video
ایمان یا تجربه  قسمت 2 - بازایستید و بدانید که من خدا هستم.
29:11
Play Video
ایمان یا تجربه  قسمت 3 -  کتاب مقدس و انسان
23:58
Play Video
ایمان یا تجربه  قسمت 4 - میل به جاودانگی
22:14
Play Video
bottom of page