top of page

 

«آيا دانش نوين كتاب مقدس را باطل نمی سازد؟»

 

سوال: «آیا كشفیات علمی با كتاب مقدس در تضاد نیستند، و یا حتی قسمت اعظم مطالب موجود در كتاب مقدس را باطل نمی سازند؟»

 

   پاسخ ما:

   شاید این مسئله باعث حیرت و شگفتی بسیاری، اما نه همه مردم گردد. اما در واقع، علوم اغلب آنچه را كه پیش از این در كتاب مقدس نوشته شده است تایید می كنند. بیایید برخی از این نمونه ها را مورد بررسی قرار دهیم…علم و كتاب مقدس: گونه ای كه گونه ای مشابه را تكثیر می كند كتاب مقدس می فرماید كه خدا همه چیز را مطابق با نوع خود آفرید. (پیدایش ۱)

    خب، این همان چیزی است كه علم به ما نشان می دهد. ما نمی توانیم فسیل هایی را بیابیم كه نشان دهنده تغییر و تحول یكی از انواع به انواع دیگر باشد چون چنین چیزی وجود ندارد. این با كتاب مقدس مطابقت دارد.علم و كتاب مقدس: تولید مثل انسان بعضی از مردم این موضوع كه نسل انسان ممكن است فقط از دو نفر انسان (آدم و حوا) به وجود آمده باشد را نامعقول و بی معنی می دانند.

   اما علم درباره چیزهایی است كه ما می توانیم مشاهده و آزمایش كنیم. تولید مثل انسان قابل رویت و آزمایش است. یک مرد و یک زن در طول زمان قادرند نفر سومی را تولید كنند تا اینكه یک جمعیت بزرگ به وجود آید. علم این موضوع را تایید می كند. هیچ نوع دیگری از جمعیت نسل انسان به وسیله علم مشاهده و یا مورد آزمایش قرار نگرفته است.

   علم و كتاب مقدس: میكروب هاانسان ها ماهیت بیولوژیكی میكروب ها را تا این اواخر (تا چند صد سال اخیر) نشناخته بودند. اما در عهد عتیق در خصوص قوانین طهارت و خوراک شما شاهد دركی بدیهی و آشكار از میكروب ها هستید. اما این دستورات و آموزش ها هزاران سال قبل از این كه انسان حتی بداند میكروب ها چه هستند و چگونه منتقل می شوند از جانب خدا به انسان داده شد.

 

   علم و كتاب مقدس:

    شكل كره زمین و نظم بخشی جهان هستی، كتاب مقدس درباره «گردی كره زمین» مدتها قبل از این كه گالیله در این باره سخنی بگوید، سخن گفت؛ زمانی كه انسان فكر می كرد زمین مسطح است. قبل از این كه انسان دركی از علم نجوم داشته باشد، كتاب مقدس فرمود كه خدا ستاره ها را در آسمان استوار ساخت طوری كه در جای خود ثابت و مستقر بمانند.

   امروزه ما می گوییم كه این نیروی جاذبه است كه این كار را انجام می دهد، اما بار دیگر این خداست كه از ما پیشی گرفته است. خدا كسی است كه نیروها را در جای خود مستقر گردانید و به كائنات و جهان هستی نظم بخشید. و ما از طریق تنظیم وقت خدا توانسته ایم این نظم را مشاهده كرده و آن نیروها را درک كنیم.

   این فرضیه (جهانی كه خدا به آن نظم بخشیده است)، نقطه شروع علمی برای آغاز به كار بسیاری از دانشمندان بزرگ بوده است.

(برای مثال اسحاق نیوتون) نیروها و نظم موجود قابل مشاهده هستند، اما چه چیزی باعث به وجود آمدن آنها شده است؟ امروزه دانشمندان به دنبال یافتن یک تئوری واحد بزرگ در این زمینه هستند… رابطه ای كه بتواند تئوری كوانتوم و فیزیک نجوم را به یک نیرو/ تئوری واحد تبدیل كند. فرض كنید كه خدا خود همان نقطه اتحادی باشد كه دانشمندان در جستجوی آن هستند.

   این خداست كه تصمیم می گیرد تا هر چیز در سطح نجوم بصورت متفاوتی از سطح میكروسكوپی عمل كند. اندازه در آن واحد هم نسبی است و هم نامربوط. همه چیز بایستی در سطوح نجومی و میكروسكوپی به یک شكل عمل كند، اما این طور نیست.

   از اینرو دانشمندان گیج و گمراهی وجود دارند كه سعی می كنند توضیحی برای این چیزها بیابند، چون برای آنان خدا نقطه شروع نیست. حتی اگر نیرویی كشف شود كه برخی از مسائل را توضیح دهد (مانند نیروی جاذبه) شما باز هم با این سوال مواجه هستید كه این نیرو چگونه پدید آمده است.

   

   نتیجه گیری:

   نكته این است، اگر كتاب مقدس نمایانگر ادراک و دانستنی هایی از علم پزشكی و علوم دیگر است كه قبل از درک انسان از علم پزشكی و دیگر علوم واقع شده اند، بنابراین تنها نتیجه ای كه می توانیم بگیریم این است كه درک و ذهنی وجود دارد كه از ما جلوتر است.

   به جای این كه سعی كنیم در رابطه با هر چیز به گونه ای عدم وجود خدا را توضیح دهیم، یك نتیجه گیری توام با بینش و فراست این خواهد بود كه طراحی و خلاقیت عظیم او را تصدیق نماییم. اگر خدا آنجاست و واقعی است، ما نمی توانیم او را عزل كنیم.

   همه چیز در دستان اوست و ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم. كشفیات علمی صرفاً سیستم هایی را كه خدا قبلاً طراحی نموده است، مشاهده، درک و به كار می برند. آن چه كه خدا درباره خویش در كتاب مقدس در ارتباط با دنیای ما و هدفمان به ما گفته است، نقطه شروع بزرگی برای درک زندگی كنونی ما می باشد.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page