top of page

 

«آيا در كتاب مقدس تناقض هایی وجود دارد؟»

 

   اگرچه کسانی مدعی هستند كه كتاب مقدس پر از تناقض هاست اما این موضوع صحت ندارد. در حقیقت تعداد تناقض های موجود در کتاب مقدس، برای كتابی چنین بزرگ و با مفادی در این حجم عظیم، بسیار ناچیز و كوچك است.

   تفاوت های موجود بسیار كم و ناچیزند تا اینكه فاجعه بار باشند. این تفاوت ها هیچ كدام رویدادها و مطالب موجود در كتاب مقدس را تحت الشعاع قرار نمی دهند. در اینجا از این به اصطلاح تناقض ها مثالی می زنیم:

   پیلاتس دستور داد تا در بالای صلیب جایی كه عیسی را آویخته بودند اعلانی بیاویزند. در سه انجیل متن نوشته شده بر روی تخته ی اعلان چنین ثبت شده است:

   در انجیل متی: «این است عیسی پادشاه یهود.»

   در انجیل مرقس: «پادشاه یهود.»

   در انجیل یوحنا: « عیسای ناصری پادشاه یهود.»

   تناقض آشكار این است كه جمله بندی متفاوت است. اما نكته ی جالب توجه این است كه هر سه نویسنده یك رویداد مشترک، یعنی مصلوب شدن عیسی را با چنین جزئیات كاملی توصیف می كنند و با یكدیگر اتفاق نظر دارند. حتی هر سه نفر گزارش می كنند كه علامتی در بالای صلیب آویخته شد و معنی نوشته ی روی علامت در هر سه گزارش یكسان است!

   پس جمله بندی دقیق چه می شود؟ نسخه ی اصلی انجیل ها به زبان یونانی است، و آنان از شیوه ی نقل قول آنگونه كه ما امروزه برای نقل قول مستقیم و غیر مستقیم استفاده می كنیم، بهره نمی گرفتند. نویسندگان انجیل ها از نقل قول غیر مستقیم استفاده می كردند كه منجر به ایجاد تفاوت هایی بسیار موشكافانه گردیده است.

   این نیز مثال دیگری از یك تناقض آشكار است. عیسی قبل از اینكه پس از مصلوب شدن زنده شود دو شب درون قبر بود یا سه شب؟قبل از اینكه عیسی را مصلوب كنند او گفته بود:

«همان‌طور که یونس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز سه شبانه‌روز در دل زمین خواهد ماند.»

(متی ۱۲ : ۴۰)

 

   مرقس گزارش دیگری از گفته ی عیسی را به ثبت می رساند:

«و به آنها فرمود: «ما اکنون به اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و علما سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت،

او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، امّا پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد.»
 (مرقس ۱۰: ۳۳ – ۳۴)

 

   عیسی در روز جمعه كشته شد و در روز یكشنبه دریافتند كه او زنده شده است. به این ترتیب چگونه امكان دارد كه عیسی مدت سه روز و سه شب در قبر بوده باشد؟در زمان عیسی این یك نوع طرز گفتار رایج در بین یهودیان بود كه هر قسمت از روز و یا شب را یك روز و یك شب كامل حساب می كردند.

   بنابراین در فرهنگ آن زمان جمعه، شنبه و یكشنبه، سه روز و سه شب خوانده می شد. امروزه نیز به صورتی مشابه صحبت می كنیم. اگر كسی بگوید: «تمام روز مشغول خرید كردن بودم.»، ما متوجه می شویم كه منظور وی یك شبانه روز یعنی ۲۴ ساعت نیست.

   در عهد جدید این نمونه ای از به اصطلاح تناقض های آشكار است. با بررسی دقیق تر متن مورد نظر و مطالعه درباره ی پیشینه ی تاریخی آن زمان، بخش بزرگی از این تناقض ها قابل توضیح است.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page