top of page

 

«آيا می توانيد تثليث را توضيح دهيد؟»

 

«پرسش: آيا می توانيد تثليث را توضيح دهيد؟»

 

   پاسخ ما:

   واژه ی «تثلیث» را در كتاب مقدس نمی یابیم، ولی این واژه در واقع آنچه را كه در مورد خداوند در كتاب مقدس آشكار است، برای ما روشن

می سازد. كتاب مقدس بطور واضح و آشكار درباره ی خدای پدر، خدای پسر (عیسی مسیح) و خدای روح القدس صحبت می كند و در عین حال به روشنی و تاکید می گوید كه تنها یك خدا وجود دارد.

   واژه ی «تثلیث» یعنی سه شخصیت الهی هم مرتبه كه در یك خدای واحد وجود دارد.به این ترتیب حقیقتی را كه كتاب مقدس در مورد خدا برای ما آشكار می كند، تصدیق می نماید. آن حقیقت این است:

   «در عین حال كه خدا سه شخص متمایز است، اما ذات و ماهیت هر سه، ذات و ماهیت خدای واحد است و هر یك از الوهیت برخوردارند.»

   برخی تلاش كرده اند تا با مثالی انسانی «تثلیث» را به تصویر بكشند. یكی از مثال ها از این قرار است: همه می دانیم كه فرمول شیمیایی آب H۲O است، ولی یخ و بخار آب هم كه به ظاهر شكلی كاملاً متفاوت دارند نیز ماهیتشان مانند آب است و فرمولشان H۲O می باشد. مثال دیگر در مورد تخم مرغ است. تخم مرغ دارای زرده، سفیده و پوسته است ولی در واقع هر سه یكی است.

   این مثال ها كاملاً اشتباه هستند چون خدا را به چند قسمت تقسیم می كنند و این درست نیست. خدای پسر (عیسی مسیح) كاملاً و تماماً خداوند است؛ خدای پدر نیز همچنین كاملاً و تماماً خداست و خدای روح القدس نیز كاملاً و تماماً خداوند است.

   در عین حال نیز فقط یك خدا وجود دارد. در دنیای ما و با تجربیات انسانی و ذهن محدودی كه بشر دارد، فهمیدن و درك كامل «تثلیث» بسیار دشوار است. اما آنچه مسلم است از ابتدای كتاب مقدس، ما خداوند را اینگونه می بینیم.

   اگر پیدایش ۱ : ۲۶ را ملاحظه كنید خواهید دید كه در آن از ضمیر جمع «ما» استفاده شده است. و خدا گفت:

«اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و

همة حیوانات اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند.»

   اگر چه فهرست زیر كامل نیست ولی شما می توانید آیه هایی چند از كتاب مقدس را كه نشان می دهد در «تثلیث»، خداوند واحد و یكی است، ملاحظه كنید:«ای اسرائیل بشنو: «خدای ما خداوند یکتاست.» (تثنیه ۶ : ۴)

«من خداوند هستم و غیراز من خدایی نیست. من به تو قدرت لازم را خواهم داد، هرچند هنوز مرا نمی‌شناسی.»

(اشعیا ۴۵ : ۵)

 

«خدای دیگری جز خدای یکتا نیست.» 

(اول قرنتیان ۸ : ۴)

 

   «عیسی پس از تعمید، فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده

به سوی او می‌آید. و صدایی از آسمان شنیده شد که می‌گفت: «این است پسر عزیز من که از او خشنودم.»

(متی ۳ : ۱۶- ۱۷)

 

«پس بروید و همة ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید.»

(متی ۲۸ : ۱۹)

 

عیسی فرمود: «من و پدر یك هستیم.»

(یوحنا ۱۰ : ۳۰)

 

   «هرکه مرا دید پدر را دیده است.»

(یوحنا ۱۴ : ۹)

 

«هرکه مرا می‌بیند فرستندة مرا دیده است.»

(یوحنا ۱۲ : ۴۵)

 

«هرکه روح مسیح را ندارد، از آن او نیست.»

(رومیان ۸ : ۹)

 

«ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانة خود نترس. زیرا آنچه در رحم اوست از روح‌القدس است.»

(متی ۱ : ۲۰)

 

«فرشته در جواب وی گفت: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند

و به این سبب آن نوزاد مقدّس، پسر خدا نامیده خواهد شد.»

(لوقا ۱ : ۳۵)

 

«عیسی با شاگردان خود سخن می گوید:« من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد

که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد زیرا او را نمی‌بینند و نمی‌شناسد

ولی شما او را می‌شناسید، چون او نزد شما می‌ماند و در خود شما خواهد بود.»...

 «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را

دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند.»

(یوحنا ۱۴ : ۱۶ – ۱۷ و ۲۳)

«موضوع تثلیث را در اینجا می توانید به صورت کامل تری بشنوید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page