top of page

«عيسی و طرفداری از زنان»

 

«دورنمای طرفداری از حقوق زنان: عیسی از مدافعین طرفداری از زنان و حقوق زنان بود.»

   «به نوشته مارلین آدامسون»

   ناظرین طرفداری از حقوق زنان، اغلب از مذهب های مختلف به خاطر رفتاری كه با زنان دارند انتقاد می كنند. در این خصوص حق كاملاً با آن هاست. می توان به مثال هایی از تجاوز مذهبی به حقوق زنان اشاره كرد كه چه در بیشتر جاهای دنیا رواج دارد.

   آنچه كه ناظرین طرفداری از حقوق زنان در نظر نمی گیرند این است كه عیسی یكی از مهم ترین متحدین طرفداری از حقوق زنان بوده است.

به تمدن و فرهنگ خاورمیانه در دوره ی عیسی بنگرید. رهبران مذهبی یهودی با این كلمات جلسه های خود را در معبد آغاز می كردند:

   «خداوندا، من بسیار خوشبخت هستم زیرا كه مرا زن نیافریدی.»

   زنان از مذهب محروم بودند و كنار گذاشته می شدند و به ندرت در خفا تورات به آنان آموزش داده می شد. در حالی كه عیسی تعداد بسیاری از زنان را به طور علنی جزو شاگردان خود به حساب می آورد و با این كار موجب برانگیخته شدن خشم رهبران یهودی می شد.

   عیسی به توده های مردم چه زن و چه مرد آموزش می داد، زنان و مردان را به یك اندازه شفا می داد و به یك اندازه در مورد آنان معجزه می كرد. در آن زمان، عیسی با تبعیض های موجود بین زنان و مردان در ارتباط با قوانین اجتماعی نیز مبارزه می كرد.

   قانونی وجود داشت كه به مردان اجازه می داد به هر دلیلی زن خود را طلاق دهند. برای مثال اگر شام سر موقع آماده نبود، مرد اجازه داشت زن خود را طلاق دهد.

   تصورش را بكنید كه این قانون تا چه اندازه ناامنی ایجاد كرده و ظلم و ستم را در حق زنان روا می داشت. همانطور كه انتظار می رود زن هرگز اجازه نداشت شوهر خود را طلاق دهد.

   اما عیسی اعلام نمود كه زن و مرد هر دو حق آن را دارند تا از یكدیگر جدا شوند، اما فقط در صورت زنا. عیسی فرمود كه حتی در صورت زنا نیز طلاق خارج از نقشه و مقصودی است كه خداوند در خصوص ازدواج در نظر گرفته است.

   قانون دیگری كه در آن دوره رواج داشت سنگسار كردن زنان و مردانی بود كه در حین زنا دستگیر می شدند. این مجازات اغلب اوقات در خصوص مردان نادیده گرفته می شد و مجازات تنها در خصوص زنان اجرا می گردید.

   همه می خواستند بدانند كه عیسی در مورد زنی كه زنا كرده است چه واكنشی نشان خواهد داد. یك روز چندین مرد زنی را كشان كشان نزد عیسی آوردند. آنان زن را هنگام هم خوابگی با مردی دستگیر كرده بودند.

   شاید هم آن مرد یكی از دوستان خودشان بود. آنها از عیسی خواستند تا برای سنگسار كردن آن زن رضایت خود را اعلام كند. آنان می دانستند كه عیسی را در موقعیت بدی قرار داده اند و برگ برنده در دستشان است.

   اگر عیسی نسبت به آن زن زناكار رحم و شفقت نشان می داد، پس معلوم می شد كه او شخصی غیر موثر است و در ضمن دشمن قانون آنها به حساب می آمد. از طرفی اگر زن را سنگسار می كرد، رفتار او مخالف منش محترمانه ی وی نسبت به زنان محسوب می گردید و لذا هر آنچه كه درباره ی رحم و بخشش آموزش داده بود، خود نقض می كرد.

   عیسی رو به آنان كرده فرمود: «هر كه از شما گناه ندارد، اول بر او سنگ اندازد.» احتمالاً این اظهار عیسی، و حضور وی باعث شد تا جمع مردان حاضر تحت تاثیر قرار گیرند. آنها یكی یكی از آنجا دور شدند. عیسی رو به زن شرمسار نموده و گناهان وی را كاملاً بخشید، طوری كه تنها خداوند قادر است ببخشد.

   فیلیپ یانسی، كه یك نویسنده است، اینگونه توضیح می دهد:

   «عیسی حكمت و معرفتی را كه در زمان وی پسندیده و مقبول بود، برای زنان و مردم ستمدیده دگرگون ساخت. مطابق با گفته ی محقق كتاب مقدس، والتر وینك، در هر چهار انجیل، عیسی هنگام رویارویی با زنان، آداب و رسوم زمان خود را در هم می شكست.»

   بنابراین متوجه می شویم كه چرا زنان، عیسی را دوست داشتند. زمانی كه اغلب حواریون عیسی برای نجات جان خود فرار كرده بودند، این زنان بودند كه در پای صلیب در كنار وی ایستادند.

   همچنین پس از مصلوب شدن و قیام، عیسی اولین بار خود را به زنان آشكار نمود. این واقعاً جالب توجه است. رستاخیز عیسی، شهادت و گواهی بود بر تمامی اظهاراتی كه وی در ارتباط با خداوند بودن خود بیان می نمود.

   اگرچه زنان در فرهنگ و تمدن آن زمان جایگاه كوچكی داشته و به عنوان سخنگویان مذهبی هیچ اختیاری نداشتند، اما عیسی این نقش را به زنان سپرد تا رفته و دیگران را از زنده شدن او آگاه سازند. چرا؟

   شاید به این دلیل كه عیسی می خواست این حقیقت را استوار سازد كه او به خاطر گناهان زنان و مردان به این جهان آمد تا جان خود را فدا سازد. شاید عیسی می خواست زنان و مردان بدانند كه او مایل است بخشش كامل گناهان را به آنان هدیه كند و قادر است تا آنان را هدایت كرده، و آرامش و حیات جاودانی را به آن ها بدهد.

«اگر مایل هستید تا درباره چگونگی تاثیر متقابلی كه عیسی در ارتباط با زنان داشت بخوانید، و مایلید بدانید

كه عیسی درباره حیات ابدی چه فرمود، «انجیل یوحنا» باب یازدهم را از كتاب مقدس مطالعه كنید.»

 

نوید رهایی

bottom of page