top of page

«از كجا بدانيم كه عيسي واقعاً زندگي كرده است؟»

سئوال: «آیا نوشته های تاریخی به غیر از كتاب مقدس وجود دارد تا ثابت كند كه عیسی واقعاً زندگی كرده است؟»

 

   پاسخ ما:

    بله. كرنلیوس تاسیتوس (۵۵ – ۱۲۰ میلادی) به عنوان بزرگترین مورخ روم باستان شناخته شده بود. او درباره امپراتور «نرون» نوشت. نرون كسانی را كه به لفظ عام مسیحیان نامیده می شدند و به خاطر شرارتهای خود به شدت مورد تنفر بودند، به راه های خاصی به سختی شكنجه می كرد.        كریستوس [مسیح] بنیانگذار این نام، به وسیله پنطیوس پیلاطس، یكی از زمامداران در زمان سلطنت امپراتور طیباریوس، به مرگ محكوم شد:

این خرافات شرم آور و مضر برای مدتی سركوب گردید اما بار دیگر شایع شد نه تنها در یهودیه، جایی كه این شرارت سرچشمه گرفت، بلكه در سرتاسر شهر روم.

   (كتاب تاریخچه جلد ۱۵ صفحه ۴۴، به نقل از كتاب «شواهد جدید مسیحیت و رای دادگاه» به نوشتهجاش مك داول. برای منابع تاریخی دیگر به این كتاب مراجعه كنید.)

   همچنین فلاویوس یوسفوس (۳۸ – ۱۰۰ میلادی)، تاریخ نویس یهودی، در كتاب خود به نام «دوران باستان یهودیان» درباره عیسی مطالبی نوشت.

او نوشت كه عیسی مردی حكیم بود كه كارهای بزرگ و برجسته عجیبی انجام داد، به مردم زیادی تعلیم داد و موفق شد تا پیروانی از میان یهودیان و یونانیان پیدا كند، باور بر این بود كه عیسی همان مسیحای موعود است.

   او به وسیله رهبران یهودی متهم شد و به وسیله پیلاطس محكوم به اعدام گردید و اینگونه می پندارند كه او از مردگان قیام كرده است.

(كتاب «عیسی در زیر آتش» به نوشته مایكل جی. ویلكینز و جی. پی. مورلند، انتشارات زوندروان.)

   وجود عیسی نه تنها به وسیله یوسفوس و تاسیتوس به ثبت رسیده است، بلكه نویسندگانی كهن همچون سویتونیوس، تالوس، پلینی جوان و لوسیان نیز درباره عیسی مطالبی نوشته اند.

   با استناد به تلمود (مجموعه قوانین شرعی و عرفی یهود)، ما می خوانیم كه عیسی در نتیجه ازدواج به دنیا آمد، شاگردانی جمع كرد، ادعاهایی كفرآمیز درباره خود كرد و معجزاتی به جا آورد، اما این معجزات به سحر و جادوگری نسبت داده شده است و نه به خداوند.

   با این وجود تاریخ نویسان، صرف نظر از اینكه درباره عیسی نظری موافق و یا ناموافق داشته اند، درباره او مطالبی نگاشته اند. همچنین درباره مسیحیان اولیه نوشته های تاریخی بی شماری وجود دارد.

   یادداشت:

   بسیاری از مردم نوعی منبع درونی در خود دارند كه وجود عیسی را چه در گذشته و چه در زمان حال تایید می كند. كتاب مقدس می فرماید: «روح راستی كه از پدر صادر می گردد، او بر عیسی شهادت خواهد داد» (یوحنا ۱۵ : ۲۶)

   و درباره خویش جهان را متقاعد خواهد ساخت (یوحنا ۱۶ : ۸ – ۱۱). بنابراین این امكان وجود دارد كه كسی بدون دستیابی به نوشته های تاریخی كهن و یا دستیابی به كتاب مقدس ایمان بیاورد كه عیسی واقعی بوده است. شخص می تواند از منبع دیگری درباره عیسی بشنود، و خدا قادر است از طریق روح خود آن را تایید نماید.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page