top of page

 

«به عيسي «ايمان» داشتن چه مفهومي دارد؟»

 

سئوال: «همه ی این سخنان به نظر عالی است ولی من هرگز مفهوم «ایمان داشتن به عیسی» را درك نكرده ام؟»

 

   پاسخ ما:

   اول از همه، ایمان داشتن به عیسی به این مفهوم است كه شما برای رفتن به بهشت به خودتان متكی نیستید، بلكه به عیسی مسیح تكیه دارید. ما

نمی توانیم با انجام دادن كارهای خوب و اعمالی كه فكر می كنیم پسندیده است و ما را نزد خدا مقبول می گرداند وارد بهشت شویم.

   بلكه نیاز داریم تا گناهان ما بخشوده شود. آنچه كه عیسی بر روی صلیب برای ما انجام داد یگانه راهی است كه گناهان ما از طریق آن بخشیده

می شود. كتاب مقدس می فرماید:

«جمیع انبیا به او شهادت می‌دهند که هر کسی به او ایمان آورد، به وسیلة نام او گناهانش آمرزیده می‌شود.»

(اعمال ۱۰ : ۴۳)

 

«از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلة خون اوست که ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و

چقدر عظیم است آن فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است.»

(افسسیان ۱ : ۷)

 

   بعد از اینكه شخص برای آمرزش گناهان خود به عیسی مسیح ایمان می آورد، یك زندگی جدید آغاز می شود… .

«کسی که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.»

(دوم قرنتیان ۵ : ۱۷)

 

   شخص از پیروان مسیح می شود. به عنوان یك پیرو مسیح، شخص نه تنها برای بخشش گناهان خود به عیسی تكیه می كند، بلكه در دیگر

حیطه های زندگی خود نیز به عیسی تکیه می نماید. برای مثال، عیسی گفت كه او معلم است. (یوحنا ۱۳ : ۱۳ – ۱۴) او به شاگردان خود گفت كه روح القدس را برای آنان خواهد فرستاد، و روح القدس همه چیز را به آنان تعلیم خواهد داد (یوحنا ۱۴ : ۲۶)، و آنها را به جمیع راستی هدایت خواهد كرد (یوحنا ۱۶ : ۱۳).

   خداوند راه ها و حقایق مربوط به خود را به شخص تعلیم می دهد. متناسب با ارزشها و رفتارهای ما، خداوند تمامی آنچه را كه در افكار ما وجود دارد و درست نیست پاك می سازد و آنچه كه از دیدگاه وی صحیح است را به ما نشان می دهد.

   این هم طریق دیگری است كه خدا به ما محبت می كند. خدا كسی است كه تمامی حقیقت را می داند، و او از ما می خواهد تا زندگی خود را بر مبنای حقیقت وی بنا كنیم. عیسی فرمود:

«پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و به آنها عمل می‌کند، مانند شخص دانایی است که خانة خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید،

سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه فشار آورد، امّا آن خانه خراب نشد زیرا شالودة آن بر روی سنگ بود.»

(متی ۷ : ۲۴ – ۲۵)

 

«اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع شاگردان من خواهید بود
و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

(یوحنا ۸ : ۳۱ – ۳۲)

 

«بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید

و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت.»

(متی ۱۱ : ۲۸ – ۲۹)

 

   مهمترین قسمت پیروی از عیسی این است كه از او یاد بگیریم. با تکیه به عیسی به عنوان معلم خود، او ما را به سوی راه جدیدی از زندگی هدایت می كند كه مطابق با اراده او و مطابق با حقیقت است. او به ما نشان می دهد كه چگونه باید زندگی كنیم، و حتی ما را در دعا هدایت می كند تا بدانیم چگونه بایستی دعا كنیم.

   وقتی كه یاد می گیریم كه او از ما چه می خواهد، آنگاه برای انجام خواسته وی بر توانایی و قدرت او (روح القدس) تكیه می كنیم. پیروی از عیسی یعنی تكیه كردن بر او. عیسی به شاگردان خود گفت:

«من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هرکه در من بماند و من در او،

میوه بسیار می‌آورد چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید.»

(یوحنا ۱۵ : ۵)

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page