top of page

«روح القدس كيست»

پرسش: «روح القدس كیست یا چیست؟ من این نام / عبارت را چند جا در سایت شما دیده ام.»

 

   پاسخ ما:

   روح القدس شخصی واقعی است كه پس از قیام مسیح و صعود وی به بهشت، آمد و در درون پیروان حقیقی مسیح ساكن گردید. (اعمال رسولان ۲) 

عیسی به شاگردان خود فرمود:

   «و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که

جهان نمی‌تواند بپذیرد زیرا او را نمی‌بینند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او نزد شما می‌ماند و

در خود شما خواهد بود. شما را تنها نمی‌گذارم، نزد شما برمی‌گردم.»

(یوحنا ۱۴ : ۱۶ – ۱۸)

 

   روح القدس سایه ای مبهم و آسمانی نیست و نه نیرویی كه فاقد شخصیت باشد. روح القدس شخصی است كه از همه لحاظ با خدای پدر و خدای پسر برابر است. روح القدس به عنوان سومین عضو الوهیت یا سرشت خدا مطرح شده است. عیسی به شاگردان فرمود:

«آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس بروید و

همة ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همة چیزهایی را

که به شما گفته‌ام، انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.»

(متی ۲۸ : ۱۸ – ۲۰)

 

   سرشت خدای یگانه پدر، پسر و روح القدس است. همه ی صفت های خدایی كه به پدر و پسر نسبت داده شده، به طور یكسان به روح القدس نیز نسبت داده شده است. زمانی كه یك نفر با ایمان آوردن و پذیرفتن مسیح تولد تازه می یابد (یوحنا ۱ : ۱۲ – ۱۳؛ یوحنا ۳ : ۳ – ۲۱)، خداوند از طریق

روح القدس در درون آن شخص ساكن می گردد (اول قرنتیان ۳ : ۱۶).

   روح القدس دارای فهم و خرد (اول قرنتیان ۲ : ۱۱)، احساسات (رومیان ۱۵ : ۳۰)، و اراده (اول قرنتیان ۱۲ : ۱۱) می باشد. یكی از کارهای عمده ای كه

روح القدس بر عهده دارد، «شهادت» دادن درباره ی عیسی است (یوحنا ۱۵ : ۲۶ و ۱۶ : ۱۴).

   روح القدس با قلب مردم در مورد حقیقت عیسی مسیح سخن می گوید. همچنین روح القدس به عنوان یك معلم برای مسیحیان عمل می نماید

(اول قرنتیان ۲ : ۹ – ۱۴). روح القدس اراده و حقیقت خداوند را برای یك مسیحی آشكار می سازد. عیسی به شاگردان خود فرمود:

«امّا پشتیبان شما یعنی روح‌القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه‌چیز را به شما

تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته‌ام به یاد شما خواهد آورد.»

(یوحنا ۱۴ : ۲۶)

 

   «در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت

بلکه فقط دربارة آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌سازد.» 

(یوحنا ۱۶ : ۱۳)

 

   روح القدس به منظور ساكن شدن در درون كسانی فرستاده شد كه به عیسی ایمان دارند تا به این وسیله شخصیت خداوند در زندگی یك ایماندار آشکار گردد. روح القدس محبت، خوشی، آرامش، حلم، مهربانی، نیكویی، وفاداری، لطافت و خویشتنداری را در زندگی ما بنا می نماید، كاری كه به تنهایی از عهده ی انجام آن بر نمی آییم(غلاطیان ۵ : ۲۲ – ۲۳).

   بجای اینكه سعی كنیم با تلاشهای خود بامحبت، صبور و مهربان باشیم، خداوند از ما می خواهد تا به او تكیه كنیم تا این ویژگی ها را در زندگی ما به وجود آورد. همچنین به ایمانداران گفته شده است تا در راه روح القدس هدایت شوید (غلاطیان ۵ : ۲۵) و از روح القدس پر شوند (افسسیان ۵ : ۱۸).

   روح القدس به ایمانداران قدرت می بخشد تا بتوانند وظایف و خدمت خود را به گونه ای انجام دهند تا باعث رشد روحانی روزافزون آنها شود. (رومیان ۱۲؛ اول قرنتیان ۱۲؛ افسسیان ۴) 

   روح القدس در زندگی غیر ایمانداران نیز نقش مهمی دارد. روح القدس قلب مردم را ملزم می سازد تا حقایق خدا را بپذیرند. حقیقت هایی مانند:

همه ی ما گناهكار و محتاج بخشش خدا می باشیم؛عیسی چقدر نیكو است؛ اینكه عیسی حاضر شد تا به خاطر گناهان ما و به جای ما بمیرد، و داوری خداوند در مورد جهان و كسانی كه او را نمی شناسند، وجود دارد. (یوحنا ۱۶ : ۸ – ۱۱)

 

   روح القدس می كوشد تا قلب و افكار ما را بیدار كند و از ما می خواهد تا توبه كرده و برای درخواست بخشش و به دست آوردن حیات جدید به خداوند روی آوریم.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page