top of page
#Naviderahaie | جلسه ستایشی - کلیسای نوید رهایی - 12.06.2021
#Naviderahaie | جلسه ستایشی - مسیح الگوی عالی خدمت به دیگران است
#Naviderahaie | مراسم ستایش کلیسای نوید رهایی | 10.07.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: راه رهایی از زخم های قضاوت - 13.11.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: اصول پیروزی در رنج‌ها و بیابان‌های زندگی - 25.09.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا نوید رهایی 11.12.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا نوید رهایی 27.11.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: ثمرات نیکوی ترس(احترام) از خدا - 23.10.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: برکت های نیکوی احترام گذاشتن - 09.10.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: معنای ترس از خداوند و رابطه بین دانش و حکمت - 28.08.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا 14.08.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: آشنایی با موانع شناخت هویت حقیقی ما در خداوند - 24.07.2021
#Naviderahaie | مراسم "شام خداوند" کلیسای نوید رهایی | 10.07.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا 10.07.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: آرامی یافتن در طوفان های زندگی - 26.06.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: راه دستیابی به شادی و آرامش - 12.06.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: رفاقت با روح القدس (پنطیکاست) - 22.05.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا 08.05.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: تفاوت پادشاهی مسیح با پادشاهی دنیا - 24.04.2021
#Naviderahaie | پیام کلیسا: راهکار اساسی برای تغییر و تحول مثبت و گسترده در جامعه (10.04.2021)
bottom of page