:درباره ما

ما گروهی مسیحی هستیم که همراه با دیگر پیروان مسیح در جهان بر این باوریم که آفریدگار جهان، خدای واحد و حقیقی ست. او تک تک ما انسانها را ازهر قوم، ملت و زبان عاشقانه دوست می دارد و آفرینش انسان توسط خداوند خود بیانگر همین امر است. خداوند خواهان بازگشت ما انسانها به مسیر حیات حقیقی و ایجاد رابطه ی صمیمانه با خودش است.به همین منظور فرزند یگانه ی خدا، عیسا مسیح به زمین آمد تا بر صلیب قربانی گناهان بشر گردد، در روز سوم زنده شود و به این ترتیب برتری قدرت خود را بر قدرت مرگ آشکار سازد، تا گناهان هر کس که به او ایمان آورد بخشیده شود و آن شخص به حیات جاودانه و حقیقی بپیوندد.