top of page

سری برنامه های پرسش و پاسخ

سری برنامه های پرسش و پاسخ

سری برنامه های پرسش و پاسخ
نوید رهایی و پرسشهای شما - معرفی برنامه
22:27
Play Video
نوید رهایی و پرسشهای شما - آیا میتوان خدا را نه رد نکرد و نه پذیرفت؟
22:33
Play Video
نوید رهایی و پرسشهای شما - آیا وجود شرارت در دنیا نشان از بی توجهی خدا به انسان است؟
21:30
Play Video
نوید رهایی و پرسشهای شما - آیا نمی شود الان زندگی خودم رو بکنم و در آخر زندگی خدا را جستجو کنم؟
21:52
Play Video
bottom of page