Gradient

کتابخانه: مفاهیم مسیحیت

فیض سه حرف است ولی در دنیای سقوط کرده حرفها برای گفتن دارد. فیض ساده است ولی نمی توان ساده از کنارش گذشت. فیلیپ یانسی، در جهان سطحی و مبتذل، از عمق ها و شگفتی های فیض می گوید و می نویسد. در جهانی که هر روز دلگیرتر از هر زمان می شود، کتاب اعجاب فیض مثل حیاط دلباز می ماند. روایتی صمیمی و واقعی از گذشته ها و نوشته ها و آدمها که در حقیقت دلچسب و گیراست. کتاب را که تا به آخر مطالعه کنید، دلتان می خواهد مطالعه آن را دوبار و صدبار دیگر هم از سر بگیرید.

اعجاب فیض

نویسنده: فیلیپ یانسی
مترجم: نادر فرد
تعداد صفحات: 356

IMG_20210216_170446_776.jpg

   

مفهوم فیض چیست و در زبان و فرهنگ عبری چه مفهومی دارد و از چه کلمه­ای برای گفتن آن استفاده می­شود؟ فیض چگونه ما را تقدیس می­کند و از دنیای فروافتاده جدا می­کند؟ رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا بررسی کرده است و حاصل اندیشه­ی خود را در این کتاب گذاشته است.

فیض تقدیس ­کننده

نویسنده: رابرت گلیسون
مترجم: ن
تعداد صفحات: 18

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۸-۱۵۱۴۳۷_Drive.jpg

   

مفهوم فیض چیست و در زبان و فرهنگ عبری چه مفهومی دارد و از چه کلمه­ای برای گفتن آن استفاده می­شود؟ فیض چگونه ما را تقدیس می­کند و از دنیای فروافتاده جدا می­کند؟ رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا بررسی کرده است و حاصل اندیشه­ی خود را در این کتاب گذاشته است.

فیض تقدیس ­کننده

نویسنده: رابرت گلیسون
مترجم: ن
تعداد صفحات: 18

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۸-۱۵۱۴۳۷_Drive.jpg

   

مفهوم فیض چیست و در زبان و فرهنگ عبری چه مفهومی دارد و از چه کلمه­ای برای گفتن آن استفاده می­شود؟ فیض چگونه ما را تقدیس می­کند و از دنیای فروافتاده جدا می­کند؟ رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا بررسی کرده است و حاصل اندیشه­ی خود را در این کتاب گذاشته است.

فیض تقدیس ­کننده

نویسنده: رابرت گلیسون
مترجم: ن
تعداد صفحات: 18

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۸-۱۵۱۴۳۷_Drive.jpg

   

مفهوم فیض چیست و در زبان و فرهنگ عبری چه مفهومی دارد و از چه کلمه­ای برای گفتن آن استفاده می­شود؟ فیض چگونه ما را تقدیس می­کند و از دنیای فروافتاده جدا می­کند؟ رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا بررسی کرده است و حاصل اندیشه­ی خود را در این کتاب گذاشته است.

فیض تقدیس ­کننده

نویسنده: رابرت گلیسون
مترجم: ن
تعداد صفحات: 18

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۸-۱۵۱۴۳۷_Drive.jpg

   

مفهوم فیض چیست و در زبان و فرهنگ عبری چه مفهومی دارد و از چه کلمه­ای برای گفتن آن استفاده می­شود؟ فیض چگونه ما را تقدیس می­کند و از دنیای فروافتاده جدا می­کند؟ رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا بررسی کرده است و حاصل اندیشه­ی خود را در این کتاب گذاشته است.

فیض تقدیس ­کننده

نویسنده: رابرت گلیسون
مترجم: ن
تعداد صفحات: 18

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۸-۱۵۱۴۳۷_Drive.jpg

   

مفهوم فیض چیست و در زبان و فرهنگ عبری چه مفهومی دارد و از چه کلمه­ای برای گفتن آن استفاده می­شود؟ فیض چگونه ما را تقدیس می­کند و از دنیای فروافتاده جدا می­کند؟ رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا بررسی کرده است و حاصل اندیشه­ی خود را در این کتاب گذاشته است.

فیض تقدیس ­کننده

نویسنده: رابرت گلیسون
مترجم: ن
تعداد صفحات: 18

Screenshot_۲۰۲۱۰۲۱۸-۱۵۱۴۳۷_Drive.jpg