top of page

سئوالات درباره کتاب مقدس

- «كتاب مقدس الهام شده است» چه مفهومي دارد؟

- آیا تاریخ قدیمی با کتاب مقدس موافق است؟

- آیا نگارش و گزارش انجیل ها معتبر و قابل اطمینان است؟

- آيا كتاب مقدس در طول تاريخ تغيير كرده و يا تحريف شده است؟

- آيا دانش باستان شناسی درستی كتاب مقدس را تایید می كند؟

- آيا در كتاب مقدس تناقض هایی وجود دارد؟

- درباره ی انجیل های دیگر چه می توان گفت؟

- چرا نوشتن انجیل ها ۳۰ تا ۶۰ سال بطول انجامیده است؟

 

مذاهب

- تفاوت بين عیسا مسيح و ديگر اديان جهان در چيست؟

- آيا تفاوتی بين يک مسيحی و يک كاتوليک وجود دارد؟

- اگر مردم خدای «نادرستی» را می پرستند، چرا خداوند نمی تواند به خاطر گمراهی مردم آنان را ببخشد؟

 

سئوالات مربوط به بهشت و جهنم؟

- بهشت چگونه جايی است؟ آيا واقعاً بهشت وجود دارد؟

- چگونه ممكن است خدایی اين چنين با محبت انسانی را به جهنم بفرستد؟

- يا اين امكان وجود دارد كه «مردم خوب» از جهنم سر در بياورند؟

علوم – معجزات – مطالب موجود در کتاب مقدس

- آیا DNA موجودیت خدا را ثابت می کند؟

- چرا قوانین طبیعت همیشه استوار و ثابت قدم می باشند؟

- عالم هستی چگونه شكل گرفت؟

- آيا خدا عالم هستی را در شش روز آفريد؟

- آيا مراحل تكامل طبيعی در آفرينش به كار رفته اند؟

- چگونه می توانيد طوفان نوح را باور كنيد؟

- آيا دانش نوين كتاب مقدس را باطل نمی سازد؟

- آيا معجزات موجود در كتاب مقدس واقعاً اتفاق افتاده است؟

- چرا خداوند برای اثبات وجود خود يک معجزة تماشايی را بجا نمی آورد؟

- آيا داستان آدم و حوا حقيقت دارد؟ آيا آدم و حوا واقعاً وجود داشته اند؟

- آیا سرچشمه گناه آدم و حوا ربطی به مسائل جنسی داشته است؟

- كتاب مقدس درباره تناسخ چه می گويد؟

روابط و مسائل مربوط به روابط  

- آيا داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج اشتباه است؟

- آيا بايستی يک زندگی خسته كننده توام با پرهيزكاری را بگذرانيم؟

- معيارهای روابط جنسی را چگونه تعيين می كنيد؟

bottom of page