top of page

 

«آيا نمی توانم حالا تفريح كنم و بعداً به موضوع خدا / عيسی بپردازم؟»

 

«سئوال: «چرا یک شخص نمی تواند عیسی را بپذیرد و بعد از مرگش نجات یابد؟

آیا لازم است حالا درباره ی این موضوع نگران باشم؟»

 

   پاسخ ما: كتاب مقدس می فرماید:

«همان‌طور که همه باید یک‌بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند؟»

(عبرانیان ۹ : ۲۷)

   اینک زمان آن است تا انتخاب كنیم كه عیسی را می پذیریم و یا او را رد می كنیم، بعدی وجود ندارد. در كتاب مقدس اشاره ای به این موضوع نشده است كه این فرصت بعداً به شما داده خواهد شد. ممكن است خدا نسبت به كسانی كه هرگز درباره عیسی چیزی نشنیده اند رحمت نشان دهد، اما چرا او باید نسبت به كسانی كه عیسی را می شناسند ولی او را نپذیرفته اند رحمت و دلسوزی نشان دهد؟ آن چه كه شما پیشنهاد می كنید این است كه بتوانید در این دنیا هر طور كه می خواهید زندگی كنید و بعداً بهشت را هم داشته باشید.

   اما خدا اجازه نمی دهد كه ما هر دو را یک جا داشته باشیم. خدا می فرماید:

«چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد امّا جان خود را ببازد؟» 

(مرقس ۸ : ۳۶)

 

   شما نمی توانید دنیا را داشته باشید و خدا را رد كنید (حتی به طور موقت)، بدون این كه روح خود را از دست بدهید. اگر مكاشفه ای را كه خدا درباره خودش به شما داده است رد كنید با این امید كه «با مسئله خدا» بعداً سر و كار داشته باشید، ممكن است خدا این مجال را به شما ندهد. ما باید همین امروز به مكاشفه ای كه خدا در مورد خویش به ما داده است پاسخ مثبت دهیم…

«امروز اگر صدای او را بشنوید تمرّد نکنید.»

(عبرانیان ۴ : ۷)

 

   اگر امروز خدا را رد كنیم به این امید كه فردا او را خواهیم پذیرفت به معنای آن است كه امروز دل خود را سخت می كنیم. در پس سوال شما این سوء تعبیر نهفته است كه شما به خوبی واقف هستید كه چه چیزی برای زندگی شما بهترین است، و شما بهتر از خدا آگاه هستید. شما می دانید چگونه باید زندگی خود را به پیش ببرید و می پندارید كه هم اكنون خدا/ عیسی نقشی در این زندگی ندارد.

   اما این طرز فكر اشتباه است. خدا كسی است كه می داند امروز چه چیزی برای شما بهترین است، و بهترین خود اوست. مثل ها و گفته های زیادی وجود دارد كه در آنها عیسی نشان می دهد كسانی كه در این زندگی او را نپذیرند حتی اگر هم دانسته باشند كه عیسی پسر خداست و به خاطر گناهان آنان مرده است، به عنوان بی ایمانان مورد داوری قرار خواهند گرفت.

   مسیح خواستار آن نیست كه مردم صرفاً به این موضوع معتقد باشند كه او همان كسی است كه ادعا می كرد؛ او خواستار پیروان واقعی است. اگر در زندگی كنونی از او پیروی نكنید هیچ ضمانتی در كتاب مقدس وجود ندارد مبنی بر اینكه بعداً عیسی به شما اجازه خواهد داد تا به خانه ابدی او وارد شوید. لطفاً به پیشنهاد خود دوباره فكر كنید.

   خدا خداست، آفریننده، دلیل وجود شما اوست، تنها موجود ابدی، كسی كه همه چیز را می داند و قادر است در آن واحد بیش از یک جا حضور داشته باشد. خداوند از هر جهت بر ما برتری دارد. بنابراین ما بایستی در مقابل او فروتن باشیم. این حكمت است. اگر می خواهید زندگی خود را بدون حضور خدا سپری كنید، خدا به شما این اجازه را خواهد داد. هر چند كه این زندگی… زندگی ای كه انتخاب كرده اید تا مطابق میل خود آن را به پیش ببرید… تنها پاداش شما خواهد بود.

   خدا دخالت نمی كند، شاید به این دلیل كه فكر می كند ما بایستی اهمیت و عظمت او را درک كنیم. هر چه باشد تنها اوست كه خداست. كتاب مقدس می فرماید كه دنیا و شهوات آن درگذر است.(اول یوحنا ۲ : ۱۷) آیا شما حاضر هستید لذت و خوشی ای را كه برای مدت زمان كوتاهی به طول

می انجامد (به تفسیر خود) با سعادتی ابدی مبادله كنید؟ بسیاری از مردم حاضرند این كار را بكنند. عیسی فرمود:

«من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به وسیلة من نزد پدر نمی‌آید.»

(یوحنا ۱۴ : ۶)

 

   او هم چنین فرمود:

«من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند.»

(یوحنا ۱۰ : ۱۰)

 

   خداوند نه تنها حیات ابدی را به ما تقدیم می كند بلكه یک زندگی پر بركت را در زندگی كنونی به ما پیشكش می كند (تفریح روحانی). اما لازمه آن داشتن ایمان برای دیدن و انتخاب آن است. آیا شما به آن چه كه خداوند می گوید ایمان خواهید داشت، یا در خصوص همه چیز به قضاوت خود اعتماد خواهید كرد؟ به نظر می رسد كه موضوع این است.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page