top of page

 

«آيا ما به صورت تصادفی به وجود آمده ايم؟»

«سئوال: «چرا این امكان وجود ندارد كه ما در نتیجه ی شانس و به مرور زمان این جا آمده باشیم؟ آیا وجود یک آفریننده ضروری است؟»

 

   »نویسند....پاسخ ما:»

   غیر ممكن است كه چیزی از مطلقاً هیچ چیز به وجود آمده باشد، و به این منظوراهمیتی ندارد كه چند میلیارد سال فرصت داده شود، چرا كه زمان به خودی خود علت و سبب به وجود آمدن چیزی نمی گردد.

   با گذشت زمان ممكن است چیزهایی تغییر كند، اما این گذشت زمان نیست كه باعث تغییر می شود. اگر زمانی بوده كه مطلقاً هیچ چیز وجود نداشته است، پس حتی وجود و هستی ناچیزترین چیز نیز یك معجزه ی كامل خواهد بود.

   وجود كوچكترین ذره… اگر از هیچ چیز به وجود آید… معجزه ای بس بزرگتر از پرواز یك خرس قطبی خواهد بود! حداقل در خصوص خرس قطبی شما چیزی در دست دارید تا بتوانید روی آن كار كنید. ولی وقتی مطلقاً هیچ چیزی وجود نداشته باشد، دیگر چیزی در دست نیست كه بتوان با آن كاری انجام داد.

   نكته اینجاست:

   اگر زمانی بوده است كه مطلقاً هیچ چیز وجود نداشته است، امروز نیز نمی بایست چیزی وجود داشته باشد. بنابراین “شانس” و “زمان” یك توضیح معتبر نخواهد بود. اگر گفته شود كه حضور كنونی ما در این جهان نتیجه ی شانس است، یا به عبارتی به وجود آمده از هیچ، این اظهار نظر نیاز به ایمانی قوی تر دارد تا اینكه وجود طراحی هوشمند را باور كنیم.

 

«برای دانستن بیشتر در این مورد لطفاً آیا زمانی عدم و نیستی وجود داشته است؟ را ملاحظه نمایید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page