منشاء يک زندگی تغيير يافته

 

تا به حال برایتان اتفاق افتاده

 

نویسنده: جاش مك داول

 

 

چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟