top of page

«چرا شاگردان عيسی حاضر نشدند سكوت كنند؟»

 

   صحبت كردن درباره ی عیسی به معنای پذیرفتن خطر شكنجه و حتی مرگ برای شاگردان بود. چرا آنها علیرغم این موضوع سكوت نكردند؟

هر یك از دوازده حواری عیسی، خانواده و حرفه خود را ترك كرده و اغلب اوقات به تنهایی در حال سفر به كشورهای دوردست بود.

   آنها اعلام می كردند كه عیسی مْرد و دوباره زنده شد. به خاطر اعلام كردن رستاخیز عیسی، آنها را شلاق زده و زندانی می كردند و بسیاری از شاگردان را نیز با زجر و شكنجه كشتند.

   آیا اظهارات آنها بر پایه و اساسی استوار بود؟ آری، این حقیقت غیر قابل انكار است كه مطابق با آنچه عیسی قبلاً پیشگویی كرده بود پس از گذشت سه روز از مصلوب شدنش، قبر او را خالی یافتند.

   بحث و جدل بر این موضوع تمركز دارد كه برای بدن مسیح چه اتفاقی افتاد؟ برخی می گویند كه شاگردان عیسی بدن او را دزدیدند و سپس این داستان جعلی را از خود ساختند كه عیسی از مردگان برخاسته است.

   اما اگر قبول كنیم كه شاگردان خودشان این داستان را به دروغ ساختند، و سپس هر كدام از آنها به همین دلیل اعدام شدند، یعنی دلیلی كه خود نیز می دانستند دروغی بیش نیست، این مسئله منطقی نبوده و به دور از ذهن است. آیا شما حاضر خواهید بود تا به خاطر چیزی كه خودتان می دانید دروغی بیش نیست، كشته شوید؟

   آنچه كه منطقی است حقایق تاریخی است. عیسی را تحقیر كردند، تازیانه زدند و او را به صلیب كشیدند، و عیسی بر روی صلیب پیش دیدگان بسیاری جان سپرد. سپس نیزه ای را به پهلوی او فرو كردند تا مطمئن شوند كه او مرده است.

   عیسی را در یك قبر سنگی دفن كردند و سربازان رومی از قبر محافظت و نگهبانی می كردند. سربازان رومی را گروهی از روحانیون برای محافظت از قبر گماشته بودند، چرا كه بیم آن داشتند كه شاید كسی مبادرت به دزدیدن بدن عیسی نماید. اما در روز سوم نگهبانان گریخته بودند و در قبر باز بود. تنها گواه و مدرك باقی مانده، كفن خالی موجود در داخل قبر سنگی بود.

   از آن روز به بعد، شاگردان و صدها نفر از مردم اظهار كردند كه عیسی را چندین بار زنده دیده اند. آنها با عیسی گفتگوهایی طولانی داشته و با او غذا خورده بودند. همه ی این افراد قبلاً خود شاهدان عینی شلاق خوردن، مصلوب شدن، نیزه خوردن و مرگ عیسی بودند.

   زمانی كه به شاگردان دستور داده شد تا دیگر درباره ی عیسی صحبت نكنند، آنها اظهار كردند:

«ما نمی توانیم درباره ی آنچه كه دیده و شنیده ایم صحبت نكنیم!»

 

   شاگردان مسیح زندگی خود را به خاطر اعلام حقیقتی كه بدون هیچ شك و تردیدی آن را كاملاً باور داشتند، به مخاطره انداختند. رسولان مسیح هیچ تردیدی نداشتند كه عیسی از مردگان برخاسته است و این ثابت می كرد كه هر آنچه را كه عیسی قبلاً ادعا كرده بود حقیقت داشت … یعنی او پسر خدا بود.

   شما چه فكر می كنید؟ امید آنكه شما هرگز به خاطر ایمان داشتن به مسیح مانند شاگردان مسیح اعدام نشوید، ولی شما نیز می توانید به حقیقت رستاخیز عیسی پی ببرید و بدانید كه چرا این موضوع برای آن دوازده رسول تا این حد اهمیت داشت.

   برای شناختن هر چه بیشتر عیسی و پی بردن به دلایل و حقایقی كه زنده شدن مسیح پس از مصلوب شدن را پشتیبانی و به اثبات می رساند، قسمت ماورای ایمانی كوركورانه را مطالعه نمایید.

 

 

نوید رهایی

bottom of page