top of page

 

«طرفداران و مخالفان سقط جنين»

«چگونه خدا می تواند كمك كند؟ گزینه های دیگر سقط جنین.»

 

«در حالی كه خانمی با بی میلی تمامی اطلاعات مربوط به سقط جنین را مطالعه می كند، احتمالاً با طرفداران و مخالفان سقط جنین برخورد

خواهد كرد. او درباره «حق داشتن سقط جنین» در مقابل «ناصحیح بودن سقط جنین» مطالبی خواهد خواند.»

   «گزینه های دیگر سقط جنین.»

   به هر حال اهمیتی ندارد كه عقیده سیاسی او چیست، تصمیم درباره سقط جنین یك تصمیم بسیار خصوصی و شخصی است كه هر زنی هنگام انتخاب این تصمیم تا حدودی دچار ضربه روحی می شود. تمامی انتخاب های موجود اعم از سقط جنین، بزرگ كردن كودك، و یا دادن این اجازه به خانوادهای دیگر تا كودك را بزرگ كند، احساس درد و رنج و فداكاری شخصی را به همراه خواهد داشت.

   اما معمولاً آنچه كه در هیچ اطلاعات داده شده ای، حال چه از جانب طرف داران یا از جانب مخالفان سقط جنین پیدا نخواهید كرد یك بیانیه صریح و واضح از جانب خداوند است كه خطاب به این زن گفته شده باشد. در حالی كه این زن در وضعیت دردناكی قرار دارد و گیج و مشوش است، خداوند حرفی برای گفتن به این زن دارد.

   خداوند به این احتیاجی ندارد كه جوانب مثبت و منفی سقط جنین را بسنجد. خداوند از این فضای محدود و قضاوت محدود ما بسیار بزرگتر است. خداوند شرایط را از این نقطه نظر برتر می بیند كه خود قادر است برای كسانی كه به او روی می آورند چه كارهایی انجام دهد. بنابراین خطاب به زنی كه در فكر سقط جنین است خداوند مایل است تا این را از قلب وی بشنود:

«خداوند مهربان و رحیم است. دیر غضب می‌کند و پُر از محبّت پایدار است.
او با همه مهربان است و تمام مخلوقات خود را دوست می‌دارد.»

(مزمور ۱۴۵ : ۸ و ۹)

 

   زمانی كه كتاب مقدس می فرماید كه خدا: «برای همگان نیكو است؛ و رحمتهای وی بر همه اعمال وی است.»

بدین معناست كه خدا قادر است در قبال هر دوی آنها خوب باشد، یعنی هم نسبت به آن زن رحیم و دلسوز باشد و هم نسبت به آن كودك.

 

   «انتخاب های سقط جنین.»

   آن زن ممكن است احساس كند كه در موقعیتی قرار دارد كه به دام افتاده و به نوعی در تضاد است. او یا بایستی نسبت به خود ترحم و دلسوزی نشان دهد و علیرغم شرایط موجود تن به سقط جنین دهد، و یا نسبت به كودك دلسوزی نشان داده و اجازه دهد تا آن كودك به دنیا بیاید.

   اما خداوند می فرماید كه: «برای همگان نیكو است؛ و رحمت های وی بر همه اعمال وی است.» اگر خداوند قادر است تا نسبت به هر دوی آنها، یعنی چه آن زن و چه آن كودك رحیم باشد، پس بایستی خداوند راه حلی داشته باشد كه ما آن را نمی بینیم.

   زیرا خداوند توانایی انجام هر آنچه را كه می فرماید دارد. واضح است كه چرا خدا می گوید: «به قتل مرسان.» بنابراین خدا باید بر این امر واقف باشد كه اگر زنی برای تامین نیازهای خود به او روی می آورد، او به طور قطع قادر است در عین حال پاسخ گوی نیازهای آن زن و آن كودك باشد.

   این جزو صفات و سیرت خداوند است تا به تمامی كسانی كه به او روی می آورند و از او اطاعت می كنند پاسخ دهد.

«خداوند کسانی را که در سختی و مشکلات هستند، کمک می‌کند و افتادگان را برمی‌خیزاند.
چشم امید همه به توست، زیرا تو، روزیِ آنها را برحسب احتیاجشان عطا می‌کنی.
 به اندازة کافی به آنها می‌دهی و حاجتشان را برآورده می‌سازی.
خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است.»

(مزمور ۱۴۵ : ۱۴ – ۱۷)

 

   خداوند به تمامی كسانی كه برای رفع نیازهای خود به او روی می آورند وعده می دهد كه نیازهایشان را رفع كند.

 

   «اطلاعات دیگری در خصوص سقط جنین.»

   اطلاعات موجود درباره سقط جنین شاید به این موضوع اشاره نكند، ولی این را ملاحظه كنید:

«خداوند نزدیک کسانی است که با صداقت و راستی طالب او هستند. آرزوی کسانی را که از او می‌ترسند برآورده می‌سازد.»

(مزمور ۱۴۵ : ۱۸ – ۱۹)

 

   ترسندگان خود؟ این به معنای احترام گذاشتن به خداوند است. كسانی كه از خدا می ترسند اشخاصی هستند كه خداوندی خدا را بر زندگی خویش و همچنین بر زندگی كودك خود تصدیق می كنند. ما خدا نیستیم، اوست كه خداست.

«آرزوی ترسندگان خود را بجا می آورد و تضرع ایشان را شنیده، ایشان را نجات می دهد.»اگر این زن طالب پیروی از خدا باشد، آیا خداوند واقعاً دعای این زن را خواهد شنید؟ بله، همینطور است.

«زیرا چشمان خداوند بر نیکان است،و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها،امّا از بدکاران روی گردان است.»

 (اول پطرس ۳ : ۱۲)

 

   آیا انجام دادن كار صحیح دشوار است؟ اگر انجام تمامی وظایف، تمامی تقلاها، و تمامی مسئولیت های زندگی آینده منحصراً بر دوش آن زن قرار داشت، در این صورت انجام دادن آنچه صحیح است به نظر غیر ممكن می آمد. در این صورت مثل این می ماند كه آن زن واقعاً تنهاست.

   ولی خدا می فرماید كه ما تنها نیستیم. ما در این دنیا منزوی نیستیم. حدس و گمان های بی شماری كه در خصوص سقط جنین وجود دارد از ذكر این موضوع كه خداوند وجود دارد، کوتاهی می کند.  خدا بسیار نیرومند و تواناست.

«به همین طریق شما که جوانتر هستید، باید مطیع رهبران کلیسا باشید و همة شما حولة فروتنی را به کمر بسته، یکدیگر را خدمت کنید

زیرا خدا مخالف متکبّران است، امّا به فروتنان فیض می‌بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب

سرفراز نماید.بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.»

(اول پطرس ۵ : ۵ – ۷)

 

   «بهترین انتخاب برای سقط جنین.»

   در میان منازعات و مباحث خسته كننده در خصوص جوانب مثبت و منفی سقط جنین، خداوند حضور دارد و از آن زنی كه در تضاد است دعوت می كند تا به او روی آورد، تا خداوند رحمت و دلسوزی خود را نسبت به تمامی آنچه كه خود به وجود آورده است نشان دهد.

   در اینجا اطلاعاتی در خصوص سقط جنین وجود دارد كه خداوند مایل است تا آن زن بداند. اگر آن زن اجازه دهد تا خداوند، خدای زندگی اش شود، خدا او را بر خواهد خیزاند و نیازهای او و كودك وی را برآورده خواهد ساخت.

   برای اینكه پی ببرید كه چگونه باید خدا را به طور شخصی بشناسید لطفاً به اینجا مراجعه كنید.خداوند اغلب نیازهای ما را از طریق اشخاصی كه مایلند كمك كنند رفع می نماید. جهت حمایت شدن در طول دوران بارداری خود لطفاً به این سایت ها رجوع كنید:

   «www.pregnancycenters.org»

   «www.heartbeatinternational.org»

   «www.birthright.org»

 

«اگر در مورد مطالبی كه در این جا خواندید پرسشی دارید با ما تماس بگیرید.»

 

«من الان از عیسی مسیح خواستم به زندگیم وارد شود.»

«من تردید دارم، خواهش می کنم که در این مورد بیشتر توضیح دهید.»

«من یک سئوال دارم.»

 

 

 

نوید رهایی

bottom of page